ANBI status

Informatie ten behoeve van de ANBI status

Stichting Vrienden Hospice D’n Doevenbos heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status) verkregen. Ten behoeve van de ANBI status de volgende informatie:

Naam; Stichting Vrienden Hospice D’n Doevenbos Horst.
RSIN nummer; 855249821
Contactgegevens; Secretariaat; Gebr. Douvenstraat 32, 5961 DR Horst.
Bestuurssamenstelling;
Het bestuur wordt gevormd door personen die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur. De selectie vindt plaats op basis van geschiktheid en affiniteit met het doel van de Stichting.

Bekijk onze bestuurssamenstelling

Beleidsplan

De Stichting zal zich inzetten voor het werven van fondsen ten behoeve van het Hospice in Horst. Daartoe zal de Stichting fonds wervende activiteiten ondernemen en actief op zoek gaan naar potentiele sponsoren. De Stichting zal de middelen aanwenden door financiering van zaken/middelen ten behoeve van het Hospice indien en voor zover die zaken/middelen niet kunnen worden bekostigd uit de reguliere financiering van de activiteiten van het Hospice. De keuze van de te financieren zaken/middelen zal worden gemaakt in nauw overleg met team en vrijwilligers van het Hospice in Horst.

De Stichting zal daarnaast het bestaan en functioneren van het Hospice onder de aandacht brengen in de regio opdat potentiele cliënten van het bestaan van het Hospice weten en de contactgegevens gemakkelijk kunnen vinden.

De Stichting zal het team van het Hospice ondersteunen in het werven en ondersteunen van vrijwilligers.

Het beloningsbeleid

De Stichting kent geen beloning toe aan haar bestuurders en de stichting heeft geen personeel in dienst die enigerlei beloning ontvangen anders dan vergoeding van kosten. 

De (statutaire) doelstelling

Uit artikel 2 van de statuten;

De stichting heeft ten doel;

  1. De financiële en materiele ondersteuning van algemene voorzieningen ten behoeve van het Hospice D’n Doevenbos te Horst (hierna te noemen het Hospice), welke niet voorzien zijn in de reguliere exploitatie en niet gedekt worden vanuit algemene middelen, eigen bijdragen van de cliënten of andere reguliere bronnen.
  2. De organisatie of ondersteuning van activiteiten ten behoeve van de cliënten, hun naasten en vrijwilligers en het verlenen van hand- en spandiensten ten behoeve van het Hospice en haar cliënten.
  3. De financiële ondersteuning van cliënten die de verschuldigde eigen bijdrage aan het Hospice niet (geheel) kunnen voldoen.
  4. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Stichting heeft gelden geworven met name via de actie “Ut Glaze Hoês Horst aan de Maas" te Horst en via diverse sponsoren.

De Stichting heeft actief geholpen bij het werven van vrijwilligers, onder andere door het organiseren van voorlichtingsavonden en het plaatsen van advertenties.

De Stichting is in de opstartfase opgetreden als intermediair tussen het Hospice en de regionale bevolking en heeft actief bijgedragen aan het geven van bekendheid aan het Hospice.

De Stichting heeft een website opgezet om daarmee bekendheid te geven aan het Hospice, de bereikbaarheid van het Hospice te vergroten en het bestaan van de Stichting bekend te maken.

Financiële verantwoording

Het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting over de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 ziet er als volgt uit:

Overzicht inkomsten en uitgaven St. Vrienden Hospice D'n Doevenbos
  (bedragen afgrond in hele Euro's).        
    2020 2019 2018 2017
  Geldmiddelen start

19.451

11.808 30.514 19.280
           
  Inkomsten        
  Giften en sponsoring 9.788 14.693 12.907 12.183
  Giften familie clienten 4.242 11.689 14.167 10.255
  Rente 1 2 18 0
  Totaal inkomsten

14.031

26.385 27.092 22.408
           
  Uitgaven        
  Beheer en wervingskosten  207 338 1.066 911
  Deskundigheidsbevordering, werving, ontspanning vrijwilligers 5.534 4.585 5.812 4.105
  Aankopen voor-  en bijdragen in kosten Hospice  5.307 13.820 38.921 5.377
  Tegemoetkoming in eigen bijdrage patiënten - - - 780
  Totaal uitgaven

11.048

18.742 45.799 11.173
           
  Geldmiddelen einde 22.433 19.451 11.808 30.514