ANBI status

Informatie ten behoeve van de ANBI status

Stichting Vrienden Hospice D’n Doevenbos heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status) verkregen. Ten behoeve van de ANBI status de volgende informatie:

Naam; Stichting Vrienden Hospice D’n Doevenbos Horst.
RSIN nummer; 855249821
Contactgegevens; Secretariaat; Gebr. Douvenstraat 32, 5961 DR Horst.
Bestuurssamenstelling;
Het bestuur wordt gevormd door personen die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur. De selectie vindt plaats op basis van geschiktheid en affiniteit met het doel van de Stichting.

Bekijk onze bestuurssamenstelling

Beleidsplan

De Stichting zal zich inzetten voor het werven van fondsen ten behoeve van het Hospice in Horst. Daartoe zal de Stichting fonds wervende activiteiten ondernemen en actief op zoek gaan naar potentiele sponsoren. De Stichting zal de middelen aanwenden door financiering van zaken/middelen ten behoeve van het Hospice indien en voor zover die zaken/middelen niet kunnen worden bekostigd uit de reguliere financiering van de activiteiten van het Hospice. De keuze van de te financieren zaken/middelen zal worden gemaakt in nauw overleg met team en vrijwilligers van het Hospice in Horst.

De Stichting zal daarnaast het bestaan en functioneren van het Hospice onder de aandacht brengen in de regio opdat potentiele cliënten van het bestaan van het Hospice weten en de contactgegevens gemakkelijk kunnen vinden.

De Stichting zal het team van het Hospice ondersteunen in het werven en ondersteunen van vrijwilligers.

Het beloningsbeleid

De Stichting kent geen beloning toe aan haar bestuurders en de stichting heeft geen personeel in dienst die enigerlei beloning ontvangen anders dan vergoeding van kosten. 

De (statutaire) doelstelling

Uit artikel 2 van de statuten;

De stichting heeft ten doel;

  1. De financiële en materiele ondersteuning van algemene voorzieningen ten behoeve van het Hospice D’n Doevenbos te Horst (hierna te noemen het Hospice), welke niet voorzien zijn in de reguliere exploitatie en niet gedekt worden vanuit algemene middelen, eigen bijdragen van de cliënten of andere reguliere bronnen.
  2. De organisatie of ondersteuning van activiteiten ten behoeve van de cliënten, hun naasten en vrijwilligers en het verlenen van hand- en spandiensten ten behoeve van het Hospice en haar cliënten.
  3. De financiële ondersteuning van cliënten die de verschuldigde eigen bijdrage aan het Hospice niet (geheel) kunnen voldoen.
  4. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Stichting heeft gelden geworven met name via de actie “Ut Glaze Hoês Horst aan de Maas" te Horst en via diverse sponsoren.

De Stichting heeft actief geholpen bij het werven van vrijwilligers, onder andere door het organiseren van voorlichtingsavonden en het plaatsen van advertenties.

De Stichting is in de opstartfase opgetreden als intermediair tussen het Hospice en de regionale bevolking en heeft actief bijgedragen aan het geven van bekendheid aan het Hospice.

De Stichting heeft een website opgezet om daarmee bekendheid te geven aan het Hospice, de bereikbaarheid van het Hospice te vergroten en het bestaan van de Stichting bekend te maken.

Financiële verantwoording

Het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting over de periode vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 ziet er als volgt uit:

Overzicht inkomsten en uitgaven St. Vrienden Hospice D'n Doevenbos
(bedragen afgrond in hele Euro's).        
  2018 2017 2016 2015
Geldmiddelen start 30.514 19.280 18.582 0
         
Inkomsten        
Giften en sponsoring 12.907 12.183 11.896 20.155
Giften familie clienten 14.167 10.225 5.341 -
Rente 18 0 55 63
Totaal inkomsten 27.092 22.408 17.292 20.218
         
Uitgaven        
Beheer en wervingskosten 1.066 911 650 1.636
Deskundigheidsbevordering, werving, ontspanning vrijwilligers 5.812 4.105 1.324 0
Aankopen voor-  en bijdragen in kosten Hospice 38.921 5.377 14.619 0
Tegemoetkoming in eigen bijdrage patiënten - 780 - -
Totaal uitgaven 45.799 11.173 16.593 1.636
         
Geldmiddelen einde 11.808 30.514 19.280 18.582